ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในเปิดภาคเรียนโรงเรียนต้องดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมบารมีครูบาวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน