การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนหลัง) จำนวน 15 ราย เพื่อประเมินการทำงานซึ่งต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ ผลที่เกิดกับนักเรียน ผลที่เกิดกับครู ผลที่เกิดกับผู้บริหาร ผลที่เกิดกับสถานศึกษา ผลที่เกิดกับผู้รับบริการ ผลการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. อื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสถานศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561