ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2