ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนทางไกล NEW DLTV

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ. สพป. ลำพูน​เขต 2 มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย ปฏิบัติหน้าที่ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และนายนรวิชญ์ เหล่าวีระไชย หัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนทางไกล NEW DLTV ให้กับโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของครู