ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร จำนวน 7 ราย ณ โรงเรียนบ้านสันปูเลย และในเวลา 13.30น. ได้ดำเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาของ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ จำนวน 7 ราย ณ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)  ตามแบบประเมินของก.ค.ศ.ที่กำหนด ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา 4.ด้านการพัฒนาตนเอง และ 5. ด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ) เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1/2563 และเพื่อให้สถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานต่อไป