ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง , โรงเรียนวัดหนองยวง และโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( รอบ 6 เดือนหลัง ) จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสุพัตรา วรรณมะกอก ผอ.รร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง , นายเจษฎา  ปัญญายิ่ง ผอ.รร.วัดหนองยวง และนางสนธยา หล้าเต็น ผอ.รร.บ้านล้องเครือกวาว อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินเป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคุลมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี  ณ ห้องประชุมรร.บ้านล้องเครือกวาว พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้นายสำเนียง อัตไพบูรย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ในฐานะผู้ควบคุม ดูแล เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง พบปะกับผู้เข้ารับการประเมินฯ