เยี่ยมร.ร.บ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์),บ้านห้วยน้ำดิบและบ้านป่าพลู

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) , โรงเรียนห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านป่าพลู เพื่อติดตามแบบบูรณาการในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตตามนโยบายของรมว.กระทรวงศึกษาธิการ , การอ่านออกเขียนได้ , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะคณะครู เพื่อรับทราบข้อปัญหาในการดำเนินงานเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา  และได้ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ตั้งใจ มุ่งมั่น อุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561