ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เกิดความคล่องตัว ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2