ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563