ติดตามการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์สุรีย์  ศรีคำ ประธานเครือสถานศึกษาข่ายทุ่งหัวช้าง และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองหลัก โรงเรียนบ้านไม้สลี โรงเรียนบ้านแม่แสม โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนบ้านห้วยปิง และโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง) พร้อมทั้งได้เยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ,การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการดำเนินโครงการอาหารกลางวันซึ่งทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ช่วยจัดรายการอาหารอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้สารอาหารครบและเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนได้ตามช่วงวัย และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม และนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด