ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายได้แก่ นางสุภาพร  กะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม นายสยาม  มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์ ร.ร.บ้านโฮ่ง(ลี้)และนางสาววราภรณ์  นันตาดี โรงเรียนบ้านปางส้าน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561