พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2 )

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่ 2)  เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2