พุธเช้าข่าวสพฐ.+ประชุมทีมบริหาร (10ม.ค.61)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฎิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมงานบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560