พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2