ประชุมกลุ่มอำนวยการ

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2