รับมอบอาคารร.ร.บ้านห้วยปิง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบอาคาร จากนายพงษ์สดา พวงทอง ตัวแทนนักศึกษาชุมนุมนักศึกษาโยธา-โยธาอาสา สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้งบประมาณจำนวน 288,380 บาทจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมเปิดหมวกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างอาคาร พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับนางพิมพา มีสอน ผอ.ร.ร.บ้านห้วยปิง เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาของโรงเรียนต่อไป