ซักซ้อมการเตรียมตวามพร้อมในการดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมซักซ้อมการเตรียมตวามพร้อมในการดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท(งบลงทุน) ตามการอนุมัติจัดสรรงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2