ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับคำร้องขอย้าย(เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2