ขอแสดงความยินดี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ที่ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 และขอแสดงความยินดีกับนายปฏิญาณ บุญมา ผอ.รร.บ้านผาลาด ที่ได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 6 มกราคม2563 เนื่องในงานวันครูแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ