ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าช้างและโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างและนางสุพัตรา วรรณมะกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินเป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคุลมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี