จัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธ์ ผลจันทร์งาน รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ จัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน., ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่, ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยในวันพุธที่  2  ตุลาคม  2562 เวลา  13.00  มีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่องเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง วันพฤหัสบดีที่  3  ตุลาคม  2562  เวลา  13.30  น.  มีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานฯ ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง วันศุกร์ที่  4  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  มีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง วันจันทร์ที่  7  ตุลาคม  2562  เวลา  09.30  น. นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานฯ ณ  ห้องประชุมโรงเรียน อนุบาลวังดิน