ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นรองประธาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2