สพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษาดูงานสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านลาดวิถี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 78 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนสุจริต ศีกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กับสพป.คีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านลาดวิถี เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562