การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยระบบคิดฐาน 2”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยระบบคิดฐาน 2” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนสุจริต มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการคิดฐาน 2 การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสและสร้างภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากป.ป.ช.จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2