ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามการดำเนินงานสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.ทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการ (cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership Schoolของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน และร่วมสร้างสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน พร้อมกันนี้ดร.ทวี อุปสุขิน ได้พบปะและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ดังนี้ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ , โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 วปร ,นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ