ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อมอบนโยบายจุดเน้นจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 และนโยบายจากสพฐ. สู่การปฏิบัติจริง โดยการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในทุกมิติโดยใช้การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการ ดังนี้ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและฐานระบบ TEPE online การจัดทำแผนประจำปี 2563 การจัดทำรายงานผลการติดตามระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 และการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา 2561 และ O-NET ปีการศึกษา 2560 มอบเกียรติบัตรรางวัลผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2