ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ในปี 2559  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 15 ราย เพื่อร่วมกันออกแบบการประเมิน , รวบรวมและสรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 2 (เดือนที่ 12) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2