พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจและความพึงพอใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคนิคการจัดการชั้นเรียน เทคนิคการเขียนแผนการสอน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และตามจรรยาบรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาอันเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้ครูสามารถนำเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เกิดความสุขทั้งครู และนักเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 73 คน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 – 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2