การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมตัวรับการประเมินฯในประเด็นการจัดทำมาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงานผลการประเมินตนเอง ตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินฯ ลักษณะของการจัดอบรมเป็นแบบบรรยายให้องค์ความรู้ พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติจริง ในครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 68 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 – วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสพป.ลำพูน เขต 2