เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 91 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 , เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างถูกต้องตามแนวหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2