คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices)ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2