มอบห้องสมุดอาเซียน

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียนและของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษาและสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดอาเซียนฯ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชน นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนในเครือข่าย ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560