พัฒนาครู ขยายผลวิทยาการคำนวณในเด็กเล็ก”วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)” โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณในเด็กเล็ก ในหัวข้อ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวิทยาการคำนวณในเด็กเล็ก ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูแกนนำวิทยากรโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รวมทั้งสิ้น 92 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2