พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นผ่านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทาง BBL

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นผ่านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทาง BBL  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนชั้นป.1 ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2