คารวะนายอำเภอบ้านโฮ่งและนายอำเภอเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางพรทิวา พละเอ็น ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เข้าคารวะนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง และในเวลา 14.00น. เข้าคารวะนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คนใหม่ พร้อมกันนี้ได้หารือข้อราชการ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด