พุธเช้า ข่าวสพฐ.+ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(สพฐ.สัญจร ณ จังหวัดขอนแก่น )เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษา จากสพฐ.เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ได้ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและรับทราบปฏิทินการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่คาดว่าจะจัดทำของกลุ่ม/หน่วยในสพป.ลำพูน เขต 2   เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินงานไปในทางทิศเดียวกัน และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งประเมิน 360 องศา เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด