ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวนโยบายทางด้านการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2