พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการสร้างนวัตกรรมชุดคู่มือการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมและใช้การสื่อสารโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579)และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2