ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรปฎิบัติงานในสำนักงาน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรในสำนักงานทดแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออกไป เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางและปฏิทินในการสรรหาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล