ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ซึ่งมีการจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะในด้านวิชาการ ความสามารถด้านทักษะที่เป็นเลิศ อาทิเช่น การกีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี สิ่งประดิษฐ์  อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ ทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ ครู และนักเรียน ในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร