การแข่งขันกรีฑา-กีฬา เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬา เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และรู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน