กลั่นกรองข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการในสพป.ลำพูน เขต 2 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2