ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล(อายุ 3 ปีบริบูรณ์)ของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแผนการรับนักเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินการรับนักเรียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2