ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ชุมชนบ้านป่าไผ่ หนองปลาสะวาย บ้านห้วยกาน บ้านดง บ้านหล่ายท่า บ้านทุ่งข้างหาง และบ้านห้วยปันจ๊อย เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป