Conferenceแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 2  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินและแนวทางการดำนินการตามตัวชี้วัดให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล(เก่า)