ร่วมการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 เพื่อรับทราบการชี้แจงความเป็นมาของการประเมินการเตรียมพร้อมและผลการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ยังได้ร่วมวิเคราะห์การวางแผนการพัฒนาโรงเรียนประจำตำบลและรับทราบแนวทางการรวบรวมแผนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเชื่อมโยงไปสู่ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รมช.ศธ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร. เลขาธิกร ก พ ฐ. กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี