ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิกการภายในสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การปรับปรุงคณะกรรมการกองทุนฯ , งบการเงินกองทุนสวัสดิการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ,การจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2