ชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬา โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน