พิธีชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

นายชาลี ตังค์เยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เพื่อให้ลูกเสือแต่ละนายมีโอกาสแสดงออกในที่ชุมนุมและเพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำให้รู้ความสามารถของแต่ละคนได้ดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน