ประชุมทีมบริหาร 28พ.ย.60

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การทำงานประผลสำเร็จสูงสุด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2